Aprobaty i certyfikaty

Aprobata techniczna ITB stwierdza przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów oraz potwierdza ich właściwości techniczne. Dokument wydawany przez Instytut Techniki Budowlanej na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 Listopada 2004 r. Aprobata Techniczna ITB stanowi dokument odniesienia do sporządzenia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz nadania znaku budowlanego B i wystawienia oceny zgodności.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest dokumentem zapewniającym jednolitą i znormalizowaną wewnętrzną kontrolę produkcji, prowadzoną przez producenta. Certyfikat potwierdza, że wyroby produkowane i wprowadzane do obrotu przez firmę spełniają wymagania techniczne określone w Aprobacie Technicznej ITB.

ZNAK CE jest deklaracją producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż produkt spełnia wymagania techniczne, określone w normach zharmonizowanych. Jego celem jest dopuszczenie do swobodnego przepływu kontrolowanych towarów na obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego.

Materiały produkcyjne

Stal zbrojeniowa:

gatunki: B500SP, B500B, B500NC, B500C - spełniające wymagania określone dla stali zbrojeniowej klasy ciągliwości B według normy PN-EN 1992-1-1:2008.

Blacha stalowa:

grubości: 0,55 mm; 0,7 mm; 1,2 mm ; 1,5 mm - spełniające wymagania norm: PN-EN 1849-1:2002, PN-EN 10346:2015; PN-EN 10143:2008.

Siatka cięto-ciągniona:

grubości: 0,7 mm; 1,0 mm ; 1,5 mm - spełniające wymagania norm: Cetflex - PN-EN 1849-1:2002; Bituflex - PN-EN 10143:2008.

Elementy ocynkowane:

powłoka cynkowa z 100 ÷270 g/m2 - spełniająca wymagania normy: PN-EN ISO 2808-2008; PN-EN 10346:2015.

Posiadane aprobaty i certyfikaty:

Symbol Nazwa aprobaty / certyfikatu Pobierz Produkt posiadający aprobatę / certyfikat
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6287/2015 Listwy kotwiące UBOX RSH
Certyfikat ZKP ITB-0653/Z
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6259/2016 Elementy uszczelniające CETFLEX
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9695/2016 Elementy uszczelniające BITUFLEX
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8018/2016 Uszczelniające taśmy PVC MEISTER
Laboratorium nostryfikowane TU Brauschweig, nr 0761 Maty izolacyjne PERBIT